Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Ekspertyzy i opinie - Warszawa

Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jeżeli Państwa projekt wymaga uzgodnienia, zostaliście Państwo zobligowani do jego uzyskania, lub zwyczajnie chcielibyście mieć pewność iż zastosowane w  waszym projekcie rozwiązania są poprawne zapraszamy do nas lub prosimy o kontakt i informacje gdzie i kiedy mamy się zjawić. Służymy oczywiście także wsparciem technicznym na etapie tworzenia dokumentacji.

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszym rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Panem Pawłem Wróblem poprzez email: p.wrobel@y-tolein.pl lub telefonicznie: 609856514 lub 22 394 02 07.

Główny rejon naszego to Warszawa, Radom i okolice. Działamy jednak na terenie całego kraju.

Koszt uzgodnienia jest zróżnicowany i podlega indywidualnej wycenie. Minimalny koszt uzgodnienia to 100,00 pln.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wymagań w zakresie uzgodnień dokuementacji projektowej pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  uzgodnienia dokonywanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wymagaja projekty budowlane następujących typów obiektów:

 • budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
 • budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
 • budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
 • obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2;
 • budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

  1. strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,
  2. występuje zagrożenie wybuchem,
  3. strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5.000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m2;
 • garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
 • obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego;
 • parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne;
 • sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
 • tunelu o długości ponad 100 m.
   

Na wniosek projektanta lub inwestora mogą być uzgadniane z rzeczoznawcą projekty budowlane niewymienionepowyżej

Rozporządzenie to nakazuje także uzgadnianie projektów dla obiektów budowlanych wymienionych powyżej, w przypadku ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania , gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.

 

Obowiazek uzgadniania dotyczy ponadto wszystkich urzadzeń przeciwpożarowych w obiekcie. Powyzsze wynika z zapisów  rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sparwie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z §3.1 urzadzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.