Eurokody - informacje ogólne


W Polsce zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym projektowanie konstrukcji budowlanych możliwe jest poprzez zastosowanie:

 • Polskich Norm - mających od 1 kwietna 2010 roku status norm wycofanych, zastąpionych przez Eurokody;
 • Eurokodów – będących zbiorem zunifikowanych norm międzynarodowych służących do projektowania budynków oraz konstrukcji inżynierskich, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego.

W przeciwieństwie do polskich norm, w Eurokodach zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, głównie w odniesieniu do wymagań w zakresie odporności ogniowej, zostały bardzo szeroko i szczegółowo omówione. Dowodem jest przedstawiony poniżej wykaz:

Program EUROCODÓW obejmuje następujące części:

 • PN-EN 1990:2004 - EUROCOD: Podstawy projektowania konstrukcji;
 • PN-EN 1991 - EUROCOD: Oddziaływanie na konstrukcje;
  - Część 1-1: Oddziaływania ogólne; ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,
  - Część 1-2: Oddziaływania ogólne; Oddziaływanie na konstrukcje w sytuacji pożaru;
  - Część 1-3: Oddziaływania ogólne; Obciążenie śniegiem;
  - Część 1-4: Oddziaływania ogólne; Oddziaływanie wiatru;
  - Część 1-5: Oddziaływania ogólne; Oddziaływania termiczne;
  - Część 1-6: Oddziaływania ogólne; Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji;
 • PN-EN 1992 - EUROCOD: Projektowanie konstrukcji z betonu;
 • PN-EN 1993 - EUROCOD: Projektowanie konstrukcji stalowych;
 • PN-EN 1994 - EUROCOD: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo -
 • PN-EN 1995 - EUROCOD: Projektowanie konstrukcji drewnianych;
 • PN-EN 1996 - EUROCOD: Projektowanie konstrukcji murowych;
 • PN-EN 1997 - EUROCOD: Projektowanie geotechniczne;
 • PN-EN 1998 - EUROCOD: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym;

Odporność ogniowa a stosowanie Eurokodów

W Polskich Normach wymagania w zakresie odporności ogniowej konstrukcji budowlanych (pojedynczych elementów, fragmentów lub całych układów konstrukcyjnych) są zupełnie pominięte. W praktyce zatem, jedynym sposobem na określenie odporności ogniowej dla elementów budowlanych było wykonywanie badań w laboratoriach.

Stosując Eurokody, odporność ogniową pojedynczych elementów lub nawet całych układów konstrukcyjnych można określić poprzez zastosowani mniej lub bardziej złożonych metod obliczeniowych uwzględniając przy tym rzeczywisty poziom zagrożenia pożarowego, m.in. poprzez określenie możliwego scenariusza rozwoju pożaru.

Stosowanie Eurokodów nie wyklucza zastosowania „tradycyjnego” podejścia dotyczącego sposobu określania odporności ogniowej. Nowe podejście daje bardzo wiele nowych możliwości w tym zakresie, ponadto umożliwia przeprowadzenie dokładnej analizy budynku z uwzględnieniem jego indywidualnej charakterystyki.

Świadomie lub nie wielu z nas wykorzystuje eurokody już dziś, np.

 • przy określaniu odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych i murowych poprzez stasowanie Instrukcji ITB nr 409 z 2005 roku;
 • oraz posługując się pojęciem temperatury krytycznej stali, wskaźnika masywności przekroju.