Konstrukcje stalowe


  • PN-EN 1993 - EUROCOD: Projektowanie konstrukcji stalowych;
    - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynku ,
    Część 1-2: Obliczanie konstrukcji na wypadek pożaru;
    -  …..

Zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1993-1-2 odporność ogniową konstrukcji stalowych można wyznaczać stosując proste lub zaawansowane modele obliczeniowe. Podobnie jak dla konstrukcji z betonu, proste modele obliczeniowe znajdują zastosowanie w przypadku uproszczonych analiz przeprowadzanych dla pojedynczych elementów konstrukcji, w oparciu o ostrożne założenia upraszczające.

Zaawansowane modele obliczeniowe można stosować w bardziej złożonych sytuacjach, kiedy analizie podlega większa cześć lub też całość konstrukcji, a prognozowanie warunków termicznych wywołanych działaniem pożaru odbywa się w oparciu o metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Norma ta dopuszcza również metody wykorzystujące badania doświadczalne, jednak nie są one stosowane w powszechnej praktyce projektowej.

Sprawdzenie nośności ogniowej konstrukcji stalowych przy użyciu prostych modeli obliczeniowych może się odbywać w dziedzinie nośności lub w dziedzinie temperatury.

W obu przypadkach konieczne jest określenie temperatury stali po rozpatrywanym czasie trwania pożaru. Wyznaczoną temperaturę stali po odnośnym czasie pożaru możemy użyć do określenia zredukowanych właściwości mechanicznych stali lub – w przypadku weryfikacji wg. kryterium temperaturowego – porównać ją z temperaturą krytyczną.